• Rank
  • Previous Rank
  • CEO
    Gian Maria Gros-Pietro
  • Employees
    132489
  • Website
    www.iri.it